سیستم SCADA نیروگاه و هواسازها (رادان الکترونیک فردوسی)

رضائی علیرضا مدیر عامل