شتابدهنده کسب و کار فردوسی فرجاد

سابقه حضور در مراکز رشد
مصطفی مکارم مدیر عامل