جهت تماس با اعضاء از خارج دانشگاه قبل از شماره داخلی پیش شماره ۰۵۱۳۸۸۰ را اضافه نمایید

 

پارک علم و فناوری

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
ah.amiri@um(dot)ac(dot)ir   ۲۸۰۱ امیرحسن امیری
سرپرست پارک علم و فناوری
 aamiri
morteza.saadati92@gmail(dot)com   ۲۸۰۸ مرتضی سعادتی
کارشناس روابط عمومی و بین الملل
 m.saadatiمرکز رشد واحدهای فناور جامع

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
amin@um(dot)ac(dot)ir    ۲۴۱۶  محمد امین
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور جامع
 m.amin
r.ebrahimi77774@gmail(dot)com   ۲۴۴۷ رضا ابراهیمی کارشناس مرکز رشد  r.ebrahimi
mahnazkordi69@gmail(dot)com    ۲۳۵۱  مهناز کردی کارشناس مرکز رشد  mkordiمرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
t.toosi@ferdowsi(dot)um(dot)ac(dot)ir    ۲۱۷۷  طراوت زارعی طوسی کارشناس مرکز رشد  t.toosi
srahmanist@gmail(dot)com​    ۲۴۰۱  سمانه رحمانی کارشناس مرکز رشد  s.rahmaniگروه امور موسسات

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
e.ghafourian@um(dot)ac(dot)ir   ۲۸۰۹  الهه غفوریان
کارشناس امور موسسات
 h.goli
haniehgoli@um(dot)ac(dot)ir   ۲۸۰۷  حانیه گلی
کارشناس امور موسسات
 h.goliگروه تجاری سازی، خدمات تخصصی و پشتیبانی

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
m.parsastp1400@gmail(dot)com  ۲۸۰۳ مریم پارسا
کارشناس مسئول خدمات تخصصی و پشتیبانی
 m.parsa
foroughi@um(dot)ac(dot)ir    ۲۸۰۴  محمد فروغی
کارشناس تجاری سازی
 m.foroughi
abede.abbasi@um(dot)ac(dot)ir​ ۲۸۰۰ عابده عباسی
کارشناس تجاری سازی
 a.abasi
hrvafaei@ferdowsi(dot)um(dot)ac(dot)ir  ۲۸۰۲ حمیدرضا وفائی
کارشناس پشتیبانی
 hvafaei.jpg