جهت تماس با اعضاء از خارج دانشگاه قبل از شماره داخلی پیش شماره ۰۵۱۳۸۸۰ را اضافه نمایید

 

پارک علم و فناوری

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
rlotfi@ieee(dot)org  ۲۸۰۱ رضا لطفی  سرپرست پارک علم فناوری  r.lotfi
mosavi-sh@um(dot)ac(dot)ir   ۲۴۵۶ / ۲۸۰۵ سیدحسین موسوی  معاون پارک علم فناوری  h.mousavi
m.parsastp1400@gmail(dot)com    ۲۴۰۶ / ۲۸۰۳ مریم پارسا  کارشناس پشتیبانی  m.parsa
e-amini@um(dot)ac(dot)ir    ۲۸۰۲  عصمت امینی  کارشناس مسئول حسابداری  e.amini
foroughi@um(dot)ac(dot)ir    ۲۸۰۴  محمد فروغی  کارشناس خدمات تخصصی و تجاری سازی  m.foroughi
r.ebrahimi77774@gmail(dot)com   ۲۴۴۷ رضا ابراهیمی  کارشناس امور شرکت های دانش‌بنیان  r.ebrahimi
    ۲۸۰۰ صدیقه شهری  مسئول دفتر  s.shahriمراکز رشد واحدهای فناور

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
amin@um(dot)ac(dot)ir    ۲۴۱۶  محمد امین  مدیر مراکز رشد واحدهای فناور  m.amin
morteza.saadati92@gmail(dot)com   ۲۱۷۷ مرتضی سعادتی  کارشناس پذیرش مرکز رشد جامع  m.saadati
srahmanist@gmail(dot)com​    ۲۴۰۱  سمانه رحمانی  کارشناس پذیرش مرکز رشد علوم انسانی  s.rahmani
mahnazkordi69@gmail(dot)com    ۲۳۵۱  مهناز کردی  کارشناس نظارت و ارزیابی  m.kordiگروه نوآوری

 پست الکترونیکی  تلفن  نام و نام خانوادگی  سمت  معرفی
haniehgoli@um(dot)ac(dot)ir   ۲۸۰۷  حانیه گلی  کارشناس نوآوری  h.goli
abede.abbasi@um(dot)ac(dot)ir​   ۲۸۰۸ عابده عباسی  کارشناس نوآوری  a.abasi