مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

دوشنبه 27 دي 1395

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

انتصاب عنوان معاون مركز مشاوره و توانمندسازي و مسئول دفتر آموزش هاي شهروندي و مهارت هاي اجتماع محور دانشگاه 


12


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

انتصاب عنوان معاون مركز مشاوره و توانمندسازي و مسئول دفتر آموزش هاي شهروندي و مهارت هاي اجتماع محور دانشگاه | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.