اطلاعیه برگزاری گارگاه انتقال تکنولوژی و نحوه نگارش قراردادها

لازم به ذکر است شرکت در این کارگاه برای واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد رایگان می باشد.

photo 2018-07-08 21-49-59

رویدادهای پیش رو

1 الی 3 آبان ماه
21 الی 24 آبان ماه
7آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق