1. کمیته تخصصی مالکیت فکری
  2. کمیته تخصصی پشتیبانی فناوری
  3. کمیته تخصصی آموزش
  4. کمیته تخصصی تجاری سازی و انتقال فناوری
  5. کمیته تخصصی توانمندسازی دانشجویی
  6. کمیته تخصصی بهبود فرایندها

999966666663333333333334444444444

9998562212010365422366

999922225555444666333222111

6666555442315265426523

6666333321458975632536532

5555882211133366652233222222

رویدادهای پیش رو

3 مردادماه

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق