1. کمیته تخصصی مالکیت فکری
  2. کمیته تخصصی پشتیبانی فناوری
  3. کمیته تخصصی آموزش
  4. کمیته تخصصی تجاری سازی و انتقال فناوری
  5. کمیته تخصصی توانمندسازی دانشجویی
  6. کمیته تخصصی بهبود فرایندها

9999666666633333333333344444444441

99985622120103654223669998

999922225555444666333222111

6666555442315265426523

5555882211133366652233222222

رویدادهای پیش رو

12 الی 15 آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق