ماده 1- تعاريف

1-1 مركز رشد: مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هايي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند. اين خدمات شامل موارد زير است:

- تامين محل كار (به صورت اجاره)

- خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني

- خدمات مديريتي ، حقوقي ، مالي، اعتباري، پروژه يابي و بازاريابي

- آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

- ساير خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

1-2 سازمان موسس (متقاضي) : سازماني است كه مركز رشد را تاسيس نموده و تامين اعتبارات آن را از مجاري دولتي و غير دولتي بعهده مي گيرد.

1-3 واحدهاي فناوري: واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده ك هبا توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي ، طراحي مهندسي ، مهندسي معكوس ، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند.

اين واحدها منجمله شامل شركتهاي خصوصي، وتحدهاي تحقيق و توسعه صنايع ، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي هستند.

1-4 دوره رشد مقدماتي: دوره اي حداكثر 6 ماهه است كه در آن ، به افراد و يا گروه هاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه صنعتي هستند، مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار ، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل داده مي شود . در صورت موفقت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي، واحدهاي نوپا مي توانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. زمان اين دوره با تصويب مدير مركز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است.

1-5 بخش رشد مقدماتي (Pre – Incubator) : بخشي از مركز رشد است كه در آنجا دوره رشد مقدماتي برگزار مي گردد.

1-6 دوره رشد: دوره اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند. زمان اين دوره با تصويب هيات امنا تا 5 سال قابل افزايش است.

نمودارهاي ساختاري و تعامل هاي دروني مركز رشد

ماده 2- اهداف

2-1 بستر سازي جهت تجارت كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

2-2 ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

2-3 كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

2-4 ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

2-5 بستر سازي جهتا يجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري

2-6 توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

ماده 3- وظايف

3-1 حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد با توجه به فعاليتهاي مندرج در بند 1-3

3-2 تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

3-3 ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شدن و تجاري سازي آنها

3-4 نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارائي مركز رشد

3-5 نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

3-6 ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

تبصره – انجام فعاليت هاي زير توسط مراكز رشد ممنوع است:

1- مشاركت در سهام واحدهاي فناوري (مستمر در مركز رشد)

2- استخدام هيات علمي

3- انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشي به استثناء موارد زير:

- پروژه هاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه مراكز رشد

- پروژه هايي كه به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد منعقد مي شود

ماده 4- اركان مركز رشد

4-1 سازمان موسس

4-2 هيات امنا

4-3 مدير مركز رشد

4-4 شوراي مركز رشد

ماده 5- هيات امنا

هيات امناي مراكز رشد براساس قانون تشكيل هيات هاي امنا ايجاد مي گردد.

تبصره- چنانچه سازمان موسس داراي هيات امنا باشد. هيات امناي مركز رشد همان هيات امناي سازمان موسس خواهد بود.

ماده 6- وظايف و اختيارات هيات امنا

وظايف و اختيارات هيات امنا مطابق با قانون تشكيل هيات هاي امنا دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي مصوبه جلسه هاي 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.

ماده 7- وظايف مدير مركز رشد

7-1 اداره كليه امور مركز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه هاي هيات امنا

7-2 تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارائه به شوراي مركز رشد

7-3 نظارت بر فعاليت واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد براي حصول اطمينان از انطباق فعاليت هاب ا اهداف پيش بيني شده

7-4 ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناوري

7-5 برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در تامين بودجه و تقويت بنيه مالي و جذب امكانات براي مركز رشد

7-6 عقد قرار داد به نمايندگي از مركز رشد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

7-7 ارائه گزارش عملكرد ساليانه مركز رشد به شوراي مركز رشد

ماده 8- تركيب شوراي مركز رشد

8-1 مدير مركز رشد (رئيس شورا)

8-2 يك نفر از مديران صنايع و يا دستگاه هاي اجرائي منطقه مرتبط با موضوع كاري مركز رشد ، به پيشنهاد مدير مركز رشد و با تاييد صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-3 دو نفر از محققان و يا كارشناسان مبرز با رشته تخصصي متناسب با فعاليت هاي مركز رشد ، به پيشنهاد مدير مركز و با تاييد و صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-4 يك نفر كارشناس مبرز اقتصادي به پيشنهاد مدير مركز رشد و با تاييد و صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-5 يك نفر از مديران شركت هاي خصوصي فعال در زمينه فناوري به پيشنهاد مدير مركز و با تاييد و صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-6 معاون مركز رشد (دبير شورا)

ماده 9- وظايف و اختيارات شوراي مركز رشد

9-1 تصويب خط مشي، سياست هاي مالي و علمي مركز رشد

9-2 پيشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعاليتهاي مركز رشد به هيات امنا

9-3 تائيد تر از مالي و (حساب سود و زيان) سالانه مركز رشد بر اساس شاخص هاي مصوب جهت ارائه به هيئت امنا

9-4 تائيد آيين نامه هاي اجرائي مركز رشد

9-5 تصويب صلاحيت واحدهاي فناوري جهت استقرار مركز رشد

9-6 بررسي عملكرد سالانه مركز رشد

9-7 پيشنهاد انحلال مركز رشد به رئيس سازمان موسس

9-8 پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به كميته تخصصي فناوري

ماده 10- وظايف سازمان موسس

10-1 تأمين منابع مالي مورد نياز مركز رشد

10-2 انتصاب مدير مركز رشد

10-3 تامين ستاد مديريتي و نيروي انساني بخش ستادي

10-4 پيشنهاد انحلال مركز رشد به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ماده 11- مقررات مالي

مركز رشد از نظر مقررات مالي مشمول آئين نامه مالي و معاملات دانشگاه ها مي باشد.

ماده 12- منابع مالي

منابع مالي مركز رشد عبارتند از:

12-1 بودجه سالانه مركز رشد ك هاز محل اعتبارات عمومي كشور تامين مي گردد.

12-2 كمك هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي

12-3 درآمد حاصل از فعاليت هاي مركز رشد

13-4 عقد قراردادهاي پژوهشي و اجرائي با سازمان هاي دولتي و غير دولتي ، با رعايت تبصره ذيل ماده 3

ماده 13- هر گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد شوراي فناوري ، با تاييد كميته تخصصي فناوري و با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي صورت خواهد گرفت.

ماده 14- اين اساسنامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 17/12/81 در شوراي گسترش آموزش عالي به تصويب رسيد.

رویدادهای پیش رو

21 الی 24 آبان ماه
7آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق