مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

كالاژن پژوه

عنوان ایده محوری:

توليد لوازم و محصولات فناوري زيستي (ژل نگار)

توضیح ایده محوری:

برنامه این شرکت طراحی، تهيه، توليد و ترويج افزار ها و نرم افزارهای مرتبط با پژوهش و آموزش در زمینه علوم زيستي، با هدف کسب سهم معقول در بازار بیوتکنولوژی کشور و همچنین تولید ابزار ها و نرم افزارهای کیفی با قیمت ارزان به منظور عمومی کردن دانش نوین فناوری زیستی در مقاطع آموزش عالی، متوسطه، راهنمایی و توسعه و تعمیم این فناوری در کشور می باشد.

2618 :تعداد دفعات بازید