مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

تعاوني دانشگران صنعت سبز

عنوان ایده محوری:

توليد انواع كربن هاي خاص نانو ساختار

توضیح ایده محوری:

با توجه به اينکه استفاده از مخازنCNG در خودوها مشکلات عديده اي از حيث ايمني و محدوديت برد وسيله نقليه دارد، لذا با استفاده از فن آوري نوين نانوتکنولوژي مي‌توان جاذب هاي سطحي ساخت که تنها به کمتر از 20 درصد فشار مخازنCNG نياز داشته و مي تواند ميزان مسافت طي شده با يکبار سوخت گيري را به بيش از 5 برابر مخازنCNG فعلي افزايش دهد.

1827 :تعداد دفعات بازید