مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام شرکت:توسعه ساماندهی رایانه ای سما توس

عنوان ایده محوری:معنا بخشی به اطلاعات سازمانی و سیستم های مدیریت اطلاعات.

توضیح ایده محوری:یکی از مشکلات سازمان ها رو به رو بودن با حجم عظیمی از اطلاعات شامل گزارش ها، سوابق کاری کارکنان و... است که نمی توانند از این اطلاعات استفاده مناسبی ببرند. هدف ما ارائه راهکاری برای انجام جست وجو های معنایی بر روی اطلاعات است تا از این طریق به این حجم اطلاعات ارزش دهی گردد.

2595 :تعداد دفعات بازید