مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

2010_09_21_170907

دکتر محسن كاهاني

رييس مركزاطلاعات،آمارورايانه اي دانشگاه فردوسي مشهد

دانشياركامپيوتر دانشكده مھندسي دانشگاه فردوسي مشهد

عضو شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

تلفن: 8787173

پست الکترونیک :kahani@um.ac.ir

6370 :تعداد دفعات بازید