مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

حسن كرامتي تولاييkeramati_small

كارشناس پشتيباني و مالي  مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناس ارتباط با صنعت

تلفن:8837381

4352 :تعداد دفعات بازید