مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
 • معرفي ايده محوري
  • ويژگي ها، مزايا، نقاط قوت و ضعف
 • بررسي نحوه توليد و تکنولوژي مورد استفاده
  • دارندگان دانش فني در ايران و جهان
 • معرفي رقباي داخلي و خارجي
  • مقايسه کيفيت، قيمت و ويژگي ها
 • معرفي بازار (آمار وارقام ذکر گردد.)
  • معرفي مصرف کنندگان
  • بررسي ميزان تقاضا
  • بررسي ميزان عرضه و محل عرضه
 • معرفي تيم کاري
  • تحصيلات
  • پروژه هاي مشابه انجام شده
 • قسمت مالي
  • قيمت تمام شده
  • قيمت فروش

o ميزان سرمايه مورد نياز به تفکيک ذکر گردد

4047 :تعداد دفعات بازید