مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

بهین الکترونیک

نام مدیر عامل:احسان رحیمی نژاد

: زمینه فعالیت

ایده محوری:

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال 13885تاسیس گردید.فعالیت شرکت در راستای فعالیت های پژوهشی و آموزشی در زمینه اقتصاد و بازرگانی و در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی و علوم مهندسی جمله برگزاری دوره های تخصصی مخابرات و الکترونیک و انجام طرح های پژوهشی ،آموزشی در زمینه ایمنی با همکاری آتش نشانی بوده است.

محصولات و خدمات:

-تامین دستگاه اختلال گر تلفن همراه برای ادارات آموزش پرورش کشور

-ساخت دستگاه چشمک زن خویش جاده

-تامین دستگاه

اطلاعات تماس:

آدرس:دانشگاه فردوسی مشهد،جنب درب شرقی،مرکز رشد3

تلفن: 8796784-0511

Mojgostarne parsis@gmail.comایمیل:

1438 :تعداد دفعات بازید