مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

کاربرگ ها (جهت دريافت هر يك از کاربرگ ها بروي آن كليك نمائيد)

1-قرارداد استقرار در مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

2-کاربرگ پذیرش  در مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

3-ابلاغیه واحدهای فناور در مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد 

4-پرسش نامه متقاضیان تدریس و مشاوره

5-اطلاعات پرسنلی واحد های فناور

6-اطلاعات عمومی مربوط به واحدهای فناور

7-کاربرگ برنامه کاری BP

8-صورت جلسه واگذاری دفتر کار

9-نظرسنجی عملكرد مركز رشد

10-قرارداد آموزشی

11-قرارداد مشاوران

12-كاربرگ نيروي انساني فعال در موسسات فناور در مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

13-كاربرگ كارشناسي و ارزيابي طرح جهت پذيرش پيش رشد/رشد

14-ارزیابی ماهیانه پیش رشد 

15- ارزیابی ماهیانه رشد

16-درخواست تسهیلات

17-پیشنهاد برگزاری دوره آموزشي

18-درخواست اینترنت

19-درخواست تلفن

20-درخواست اتوماسیون اداري

21-درخواست کارت تغذیه

22-درخواست تجهیزات سرمایه اي 

23-پرداخت هزینه ها 

24-انصراف از ایده از مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد 

25- کاربرگ نوآوری

26-تسویه حساب از مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

10090 :تعداد دفعات بازید