مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
KJX


-رزومة افراد شرکت/هسته.

-کپي مدارک ثبت شرکت.

-پيش‌قراردادها يا اعلام نياز مشتري.

-کپي گواهينامه‌ها، تقديرنامه‌ها، مجوزها.

-ساير مدارک که احتمال مي‌دهيد در بررسي طرح مؤثر باشد.

3896 :تعداد دفعات بازید