مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
صندوق عسكريه


http://banki.ir/

صندوق ضمانت صادرات


www.egfi.org

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک


www.esfrd.ir

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ریاست جمهوری


www.insf.ir

صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری صنعت برق ایران


http://www.sabainfo.ir/newsdetail-4614-fa.html

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران


www.tashilat.ir

بورس سرمایه گذاری و پروژه های ایران


www.investmentbourseiran.com

بانک توسعه اسلامی


www.isdb.org

طرح تحقیقات صنعتی،آموزش و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن


http://www.jobportal.ir

سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها


www.eshteghal.ir

طرح توسعه کارآفرینی سازمان گسترش و نوسازی کشور


www.irankarafarin.com

طرح اعطای کمک های فنی و تکنولوژی به صنایع


www.esfrd.ir

پرتال مناقصه هاو مزایده های شرکت های تابعه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات


http://62.220.101.161/portal/

پایگاه مناقصه گزاری الکترونیکی کشور


www.iranets.ir

پایگاه مناقصات جهانی


www.worldtenders.com
صندوق ضمانت سرمايه گذاري كوچكhttp://www.sif.ir/
5583 :تعداد دفعات بازید