مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
صندوق عسكريه


http://banki.ir/





صندوق ضمانت صادرات


www.egfi.org





صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک


www.esfrd.ir





صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ریاست جمهوری


www.insf.ir





صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری صنعت برق ایران


http://www.sabainfo.ir/newsdetail-4614-fa.html





صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران


www.tashilat.ir





بورس سرمایه گذاری و پروژه های ایران


www.investmentbourseiran.com





بانک توسعه اسلامی


www.isdb.org





طرح تحقیقات صنعتی،آموزش و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن


http://www.jobportal.ir





سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها


www.eshteghal.ir





طرح توسعه کارآفرینی سازمان گسترش و نوسازی کشور


www.irankarafarin.com





طرح اعطای کمک های فنی و تکنولوژی به صنایع


www.esfrd.ir





پرتال مناقصه هاو مزایده های شرکت های تابعه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات


http://62.220.101.161/portal/





پایگاه مناقصه گزاری الکترونیکی کشور


www.iranets.ir





پایگاه مناقصات جهانی


www.worldtenders.com
صندوق ضمانت سرمايه گذاري كوچكhttp://www.sif.ir/




5299 :تعداد دفعات بازید