مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

nadaf

حمیدرضا نداف سنگانی

  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس مرکز رشد فناوری

تلفن:8780099

پست الکترونیک :h.nadaf@um.ac.ir

4773 :تعداد دفعات بازید