مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

nadaf

حمیدرضا نداف سنگانی

  کارشناس روانشناسی بالینی

کارشناس مرکز رشد فناوری

تلفن:8780099

پست الکترونیک :h.nadaf@staff.um.ac.ir

4444 :تعداد دفعات بازید