مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammadi_Eng._5مهندس هادی محمدی

 کارشناس مهندسي برق - الكترونيك

 کارشناس ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سيستم وبهره وری

عضو شورای فناوری مرکز رشد

تلفن تماس:

0511-8802421

hmohammadi@staff.um.ac.ir

4780 :تعداد دفعات بازید