مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

mosavi

مهندس سید حسین موسوی

   كارشناس مهندسي برق - قدرت

کارشناس ارشد اخلاق

رئيس مرکز رشد واحد هاي فناوري دانشگاه

عضو هيات مديره صندوق پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي

عضو شوراي مركز رشد فناوري هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و رتبه 2 طراحی و نظارت برق

تلفن تماس : 05118802401

پست الکترونیک :mosavi-sh@staff.um.ac.ir


6002 :تعداد دفعات بازید