مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

Dr._Zabet_3دکتر احد ضابط

مشاور فناوري معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

دانشيار متالورژي دانشكده مھندسي دانشگاه فردوسي مشهد

رئيس پژوهشكده هوا خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد

عضو شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

تلفن: 8780099

نمابر:05118763347

پست الکترونیک :ahad@um.ac.ir

5869 :تعداد دفعات بازید