مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
نام پارک علم و فناوری نام سایت
شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان http://www.istt.org/
پارک علم و فناوري استان آذربايجان شرقي http://www.ea-sciencepark.org.ir/
پارک علم و فناوري پرديس http://www.hitechpark.com/
پارک علم و فناوري استان خراسان http://www.kstp.ir/
پارک علم و فناوري استان سمنان http://www.sstp.ir/
پارک علم و فناوري استان فارس http://www.fstp.ir/
پارک علم و فناوري استان گيلان http://www.gstp.ir/
پارک علم و فناور ي استان مرکزي http://www.astp.ir/
پارک علم و فناوري استان يزد http://www.ystp.org/ICT.html
پارک علم و فناوري استان کرمان http://www.kcst.ir

5391 :تعداد دفعات بازید