مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام مركز

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌ ‌استان ‌آذربايجان‌شرقي

www.eastp.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري اطلاعات وارتباطات دانشگاه اروميه

Ict.urmia.ac.ir

مركزرشد واحدهاي فنّاوري ‌اطلاعات ‌وارتباطات شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

http://istt_ict.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

www.istt. ir

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌ دانشگاه بوعلي سينا

www.avisinaict.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري خليج فارس استانداري بوشهر

www.pgsti.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري پليمرپژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

www.ptp.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

www.bioincubator.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه تربيت مدرس

www.mstpark.org/incubator

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه تهران

www.roshd.park.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري اطلاعات وارتباطات جهاد دانشگاهي

www.itincubator.com

مركز رشد واحدهاي فنّاوري جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه

www. Kti.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه شهيد چمران اهواز

http://Roshd.scu.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات و ارتباطات پارك علم و فنّاوري خراسان

www.ictincubator.ir

مركزرشد واحدهاي فنّاوري پارك علم و فنّاوري ‌استان‌خراسان

www. techincubator .ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه زنجان

www.zuti.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري سازمان‌پژوهشهاي‌علمي‌وصنعتي‌ايران

http://roshd.irost.org

مركز رشد واحدهاي فنّاوري اطلاعات وارتباطات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

http: //puyesh.magfa.com

مركز رشد واحدهاي فناوري پارك علم و فنّاوري استان سمنان

www.sstp.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه صنعتي امير كبير

http://auttic.aut.ac.ir

مركزرشد واحدهاي فنّاوريهاي‌پيشرفته ‌دانشگاه‌صنعتي‌شريف

www.sati.ir

مركزرشد واحدهاي فنّاوري فرآورده‌هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://pti.tbzmed.ac.ir

مركز رشدواحدهاي فنّاوري لوازم‌و تجهيزات پزشكي‌ دانشگاه علوم پزشكي تهران

www.icmed.ir

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي دا ن شگاه علوم پزشكي تهرا ن

http://pi.tums.ac.ir

مركز‌رشد‌واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي دا ن شگاه علوم پزشكي مشهد

http://incumums.ir

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌ فراورده‌هاي ‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

www.sums.ac.ir~sppti

مركزرشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات ‌وارتباطات‌ دانشگاه ‌علم ‌و صنعت ايران

http://inc.iust.ac.ir

مركزرشد واحدهاي فنّاوري پارك علم و فنّاوري ‌استان‌فارس

www.fstp-ict.ir

مركز رشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات دانشگاه كاشان

www.kashan.ws

مركزرشد واحدهاي فنّاوري پارك علم وفنّاوري ‌استان گيلان

www.gstp.ir

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري پارك علم و فنّاوري ‌استان مركزي

www.astpi.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري شركت شهركهاي صنعتي مازندران

www.mti.ir

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

http://iasbs.ac.ir/incubator

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌ مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

www.kermanincubators.org

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات پارك علم و فنّاوري استان يزد

www.yazdict.org

مركز رشد واحدهاي فنّاوري بيوتكنولوژي پزشكي و مهندسي ژنتيك پارك علم و فناوري يزد

www.ystp.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري پژوهشكده صنايع رنگ

www.icrc.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري پارک علم و فناوری صنعت آب و برق

www.imre.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري جهاددانشگاهي استان خراسان شمالي

www.JDKhorasanSH.AC.IR

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبيلي

www.uma.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد

www.skuti.ir

8370 :تعداد دفعات بازید