مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
DJASLDA

اهداف کلی مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد عبارتند از::

- افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي در دانشگاه فردوسي مشهد؛

 - افزايش سهم واحدهای فناور دانشگاه فردوسي مشهد در ایجاد ارزش افزوده و فعاليتهاي اقتصادي؛

 - توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتی و اجرايي با دانشگاه فردوسي مشهد؛

- تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه فردوسي مشهد از طریق فعاليت¬هاي دانش محور و فناورانه؛

- ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس تقاضا محوری؛

 - برنامه ريزي جهت ايجاد مراكز رشد  تخصصي متناسب با مزيت هاي نسبي منطقه؛

مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه فردوسي مشهد جهت تحقق اهداف خود با تدوین برنامه راهبردی میان مدت و اتخاذ راهبردهاي اصلی زیر::

توسعه مشاركت و همكاري هدفمند میان توانمندي هاي علمي و فناوري دانشگاه  دانشگاه فردوسي مشهد با سازمانها و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصيí

ارتقاي مستمر اثر بخشي و كارآيي اداري و فرایندهای اجرايي مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهدí

تنوع بخشي به منابع مالي و اعتبارات مورد نياز مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهدí

ايفاي نقش موثر در سياست گذاري هاي كلان توسعه فناوريí

افزايش مستمر توان رقابتي مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد از طريق ارتقای کمی و کیفی خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالاí

9614 :تعداد دفعات بازید