مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

تعاونی سنجش صنعت مهر

نام مدیر عامل:شهرزاد شجاعی

معرفی کوتاه

این شرکت در سال 1389 در مرکز رشد دانشگاه فردوسی استقرار یافته و در برنامه آینده کاری خود در نظر دارد:

ساخت خاک ورز مرکب با حداقل وزن مناسب با خاکهای مناطق خشک

ازمون ماشینهای کشاورزی تحت نظر مرکز آزمون ماشینهای کشاورزی را تحقق بخشد.

ایده محوری

بومی سازی تکنولوِزی های ساخت ماشینهای کشاورزی

محصولات و خدمات

ساخت وثبت اختراع بسته ساز علوفه

تجاریسازی محصول واغاز ساخت واحد تولیدی

ثبت اولین تعاونی دانش بنیان استان

اطلاعات تماس:

آدرس :دانشگاه فردوسی مشهد مرکز رشد و فناوری دانشکده مهندسی

تلفن:05118837387

ایمیل:

Sanjeshsanat.raahbaremehrco@yahoo.com

1266 :تعداد دفعات بازید