مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوران تحقيقات بازار

1- آقاي احمد شعرباف

2- آقای محمد ناصری

1356 :تعداد دفعات بازید