مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوران ارزيابي اقتصادي و تدوين كسب و كار

1- مهندس غلامعلي نخعي

2- مهندس داوود موسوي نيشابوري

3- مهندس عيسي نجفي

1588 :تعداد دفعات بازید