مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نشاني: مشهد مقدس ميدان آزادي ، پرديس دانشگاه ، سازمان مركزي ، اتاق416

کد پستي: 9177948974

stp@um.ac.irپست الکترونیکی:

2222 :تعداد دفعات بازید