مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس کارگر راضی

مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوری خراسان

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی

mahdi.kargar@gmail.com

4262 :تعداد دفعات بازید