مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس هاشم مهذب

ليسانس مهندسي مكانيك

مدير مراكز رشد پارك علم و فناوري خراسان رضوي

4199 :تعداد دفعات بازید