مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس غلامعلي نخعي

معاون مديركل دفترآموزش و پژوهش استانداري خراسان رضوي

كارشناسي ارشد مديريت صنعتي - مهندسي توليد

كارشناس اقتصادي

مدرس كار آفريني

4283 :تعداد دفعات بازید