مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

     محمد استادي 
   فوق ليسانس مهندسي مكانيك طراحی کاربردی
    مديرعامل نان رضوي

ostatimhd@gmail.com

تلفن تماس 6226622 (0582)

نمابر05826224284

سوابق

مدیر عامل شرکت چسب صامد


4483 :تعداد دفعات بازید