مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس مشهد- ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي - سازمان مركزي -طبقه همکف

تلفن

38802401-051  و 38802456-051

051-38802177-38802185

نمابر 38763347-051

کد پستي 9177948974 - پست الکترونيکيstp@um.ac.ir

1280 :تعداد دفعات بازید