مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد: تجهیزات ابزار آزما

عنوان ایده محوری: طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی برای مقاصد آموزشی

توضیح ایده محوری: طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های آموزشی مراکز آموزش عالی در زمینه های کنترل خطی، کنترل صنعتی، ابزار دقیق، عملگرها، الکترونیک صنعتی و ....

2317 :تعداد دفعات بازید