مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد: مؤسسه علمی معرفت پردیس طوس

عنوان ایده محوری:زبان های خارجی

توضیح ایده محوری: انتقال پیامهای فرهنگی به شیوه 2 زبانه، تألیف داستانهای 2 زبانه، چاپ کتاب و ... ضمناً در این ایده بر آنیم تا با همکاری متخصصین هر رشته دانشگاهی مثلاً اقتصاد یا بانکداری یا بیمه به تدوین زبان تخصصی و بین‌المللی این رشته‌ها بپردازیم، این اقدام در رابطه با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آغاز شده است.

1575 :تعداد دفعات بازید