مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:پیشگامان ایده پردازی سروش

عنوان ایده محوری: ارائه سرویس های ارزش افزوده بر بستر جامعه مجازی

توضیح ایده محوری: در حال حاضر بسترهای دسترسی به شبکه های ارتباطی از جمله اینترنت در کشور در حال گسترش است. یکی از مهمترین تکنولوژی هایی که در این زمینه حال گسترش سریع می باشد تکنولوژی ADSL2 است در حال حاضر در کشور 10 شرکت PAP[1] در حال ارائه خدمات به مشتریان در بیش از 200 شهر در کشور هستند.

این سرویس شامل ارائه یک پورت ADSL با پهنای باند معین است که دسترسی کاربران را به شبکه جهانی اینترنت و نیز شبکه اینترانت داخلی و شرکت ارائه دهنده سرویس ممکن می سازد.

در شهر مشهد نیز این شرکت ها مستقیماً یا از طریق نمایندگی در حال ارائه سرویس به بیش از 26.000 نفر می باشند و پیش بینی می شود این تعداد در 5 سال آینده به بیش از 150.000 برسد.[1] Private Access Provider

1760 :تعداد دفعات بازید