مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

آناكاوان توس

عنوان ایده محوری:

طراحي و ساخت نرم­افزار ملي انفجار

توضیح ایده محوری:

الف) قابليت توسعه و به روز رسانی نرم افزاری همگام با پیشرفت های علمی را داشته باشد.

ب) مديريت و پشتيباني نرم افزار توسط متخصصين داخلی امكان پذير باشد.

ج) آگاهي و اطمينان لازم از درستی عملكرد مدلسازي و فرايندهاي تحليلي بر پايه آخرين دستاورد های روز دنیا وجود داشته باشد.

از سوی دیگر, از آن جا که نرم افزارهای موجود در ارائه شماری از قابلیت های کاربردی برای انجام تحلیل انفجاری ناتوانند و یا با چالش هایی رو به رو هستند, در سامان دهی این نرم افزار بومی کوشیده می شود تا حتی الامکان این کاستی ها برطرف گردند.

1652 :تعداد دفعات بازید