مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام شركت:

آيينه شهرفردا

عنوان ايده محوري:

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GIS

توضیح ایده محوری:

پيچيدگي، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافيايي ازيك سو و توانايي‌هاي رايانه درعرصه اطلاعات ازسوي ديگر، فلسفه وجودي سيستم‌‌هاي اطلاعات جغرافيايي(جي‌آي‌اس) را تبيين مي‌كند. (جي‌آي‌اس) يك سيستم اطلاعاتي است كه پردازش آن بر روي اطلاعات مكان مرجع يا اطلاعات جغرافيايي است و به كسب اطلاعات در رابطه با پديده‌هايي مي‌پردازد كه به‌نحوي با موقعيت مكاني در ارتباط‌اند. به‌كارگيري اين ابزار با امكان استفاده در شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني، يكي از زمينه‌هاي مناسب و مساعد در جهت معرفي توان‌ها و استعدادهاي كشور در سطح جهاني است.گسترش روزافزون شبكه كاربران اين سيستم‌ها از جمله نكات اساسي است كه مي تواند به قابليت‌ها و توانايي‌هاي اين سيستم بيفزايد.در حال حاضر از اين سيستم‌ها بسته به نيازهاي هر منطقه يا كشور در بخش‌هاي مختلف (مانند مطالعات زيست‌محيطي، برنامه‌ريزي شهري و شهرداري، خدمات ايمني شهري، مديريت حمل و نقل و ترافيك شهري، تهيه نقشه‌هاي پايه، مديريت كاربري اراضي، خدمات بانكي، خدمات پستي، مطالعات جمعيتي و مديريت تأسيسات شهري مثل برق، آب،گاز، تلفن، امور نظامي , صنايع و معادن و..) استفاده مي‌شود و با گذشت زمان و توسعه سيستم‌ها، كاربرد جي‌آي‌اس به كليه بخش‌هاي مرتبط با داده هاي مکاني گسترش يافته است.با توجه به تخصص اعضاي تيم فني موسسه ، كه اكثراً در تخصص هاي برنامه ريزي شهري و مهندسي نرم افزار مي باشند ايده محوري مورد نظر نيز بر اساس تخصص اعضاي گروه انتخاب گرديده است . لذا از ميان كاربردهاي وسيع سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي اين تيم در نظر دارد تا بر روي" طراحي و ايجاد سيستم مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني (شهري) " و همچنين " مكان يابي و توزيع بهينه خدمات مختلف با استفاده از مدل مناسب " فعاليت نمايد.

1684 :تعداد دفعات بازید