مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

بهين الكترونيك

عنوان ایده محوری:

طراحي و بهينه سازي و ساخت علائم برجسته نور افشان

توضیح ایده محوری:

این ایده با هدف ایمنی جاده ها طراحی شده است که مطابق استانداردهای بین المللی و متناسب با شرایط راه های کشور و با هزینه ساخت کمتر می باشد و از آنجا که نمونه های مورد استفاده از کیفیت نه چندان مطلوبی بر خوردار هستند و دارای طول عمر نسبتا کوتاهی می باشند, ضرورت این پروژه را نشان می دهد. این طرح در بزرگراه ها و باند های فرودگاه و جاده های بین شهری و... مورد استفاده قرار می گیرند و با روشن و خاموش کردن LEDکه در داخل آن قرار دارد, حاشیه ها و یا وسط جاده را برای رانندگان در شب مشخص می کند.

1500 :تعداد دفعات بازید